در حال پیشرفت
درس ۱ از ۰
در حال پیشرفت

۳- تحویل دیجیتال در صنعت پولی و بانکی

آبان، ۹ ۱۳۹۹
۳۵.۷ مگابایت به مدت ۵:۲۶