آکادمی ایران زمین

کاربرد بلاکچین و دفتر‌کل توزیع‌شده در حوزه مالی و بانکی

فناوری بلاکچین در حوزه بانکی

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· مهر، ۲ ۱۳۹۹